Studio Wokalistyki Estradowej

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu młodzieży nauką śpiewu,
Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
otwiera od 1 października 2010 r. Studio Wokalistyki Estradowej (SWE).
SWE posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Regulamin nauki w Studiu Wokalistyki Estradowej (SWE)

 1. SWE jest projektem komercyjnym, funkcjonującym pod auspicjami Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, z siedzibą w tejże akademii.
 2. Nauka w SWE jest dobrowolna i odpłatna.
 3. Opłata I raty czesnego za dany semestr i podjęcie nauki jest równoznaczne ze zobowiązaniem do zapłaty II raty, a tym samym uiszczenia pełnej kwoty czesnego za cały semestr.
 4. Warunkiem rozpoczęcia nauki w SWE jest pozytywne zdanie komisyjnego egzaminu wstępnego, który jest dla kandydatów odpłatny.
 5. Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych w SWE jest dobrowolne, jednak opuszczenie więcej niż 4 lekcji w semestrze z przedmiotu głównego (śpiew), będzie skutkowało brakiem zaliczenia, a tym samym uniemożliwi przystąpienie do egzaminu wokalnego.
 6. Pozytywne zaliczenie materiału semestralnego u pedagoga prowadzącego jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu wokalnego (sesja zimowa i letnia).
 7. Każdy student ma prawo wyboru II-go terminu przystąpienia do egzaminu wokalnego (choroba, przypadki losowe), który ustala z pedagogiem prowadzącym.
 8. Podsumowaniem wiedzy z każdego przedmiotu w semestrze (poza egzaminem ze śpiewu) jest zaliczenie z oceną wystawiane przez pedagoga w protokole zbiorczym.
 9. Student może przystąpić do egzaminu wokalnego bez zaliczenia z jednego przedmiotu, które to zaliczenie winien uzupełnić w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od zdania egzaminu wokalnego (w sesji letniej obowiązuje termin pierwszego zjazdu kolejnego roku akademickiego).
 10. W przypadku III roku – warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów w terminie wcześniej wyznaczonym.
 11. Jeśli z powodów losowych lub zdrowotnych student nie uzyska absolutorium (III rok), jego dyplom nastąpi w kolejnym roku (egzamin nie może nastąpić później, niż za rok od ukończenia trzyletniej nauki w SWE).
 12. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (koncertu z publicznością), podsumowującego trzyletni tok nauczania jest uzyskanie średniej oceny ze wszystkich przedmiotów(wyłączając oceny z egzaminów wokalnych) nie niższej niż 18c – dobry, i średniej z egzaminów wokalnych nie niższej niż 20c – plus dobry. Średnia będzie obliczana po V semestrze nauki (III rok po sesji zimowej).
 13. Student, który nie spełni kryteriów opisanych w pkt. 8, przystąpi po VI semestrze (sesja letnia) do komisyjnego egzaminu wokalnego, a ocena jego dokonań na certyfikacie wokalnym będzie średnią ze wszystkich przedmiotów łącznie z ocenami z egzaminów wokalnych uzyskanych na przestrzeni trzech lat nauki w SWE. Warunkiem otrzymania Zawodowego Certyfikatu Wokalnego jest uzyskanie średniej wszystkich opisanych wyżej ocen nie niższej niż 15 pkt. (dostateczny).Średnia poniżej 15 pkt. skutkuje otrzymaniem wyłącznie zaświadczenia SWE o przebytej nauce.
 14. Student ma prawo z przyczyn zdrowotnych lub losowych do zawieszenia nauki w SWE, na okres nie dłuższy niż rok. Naukę można zawiesić po upływie pełnego, zaliczonego cyklu nauczania (semestr, rok akademicki).
 15. Warunkiem ponownego podjęcia nauki, o której mowa w pkt. 13 jest złożenie stosownego podania kierowanego do Dyrektora SWE. W przypadku przekroczenia rocznego terminu wymagane będzie ponowne przystąpienie do komisyjnego wokalnego egzaminu wstępnego.
 16. Wszystkie uwagi należy kierować do Dyrektora SWE osobiście lub drogą e-mailową.